Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacje

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

TERMINY DOSTAW I ŚWIADCZEŃ

1. Terminy dostaw i inne terminy, które nie zostały uzgodnione jako wiążące, stanowią tylko niewiążące informacje.

2. W przypadku gdy firma Gadżeciarze.com nie będzie mogła z własnej winy dotrzymać któregoś z wyraźnie ustalonych terminów lub z innych przyczyn popadnie w zwłokę, wówczas Kupujący wyznaczy firmie Gadżeciarze.com odpowiedni dodatkowy termin, począwszy od dnia wpłynięcia do firmy Gadżeciarze.com pisemnej informacji stwierdzającej popadnięcie w zwłokę. Po bezowocnym upływie dodatkowego terminu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

3. Gadżeciarze.com ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, jeśli w przypadku umowy chodzi o transakcję o bezwzględnie wiążącym terminie lub jeśli Kupujący wskutek zawinionego przez firmę Gadżeciarze.com opóźnienia w dostawie jest uprawniony do powoływania się na brak istnienia jego interesu w spełnieniu świadczenia umownego.

4. Firma Gadżeciarze.com w przypadku opóźnienia umowy udziela Kupującemu rękojmi zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeśli opóźnienie w dostawie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych. Firma Gadżeciarze.com ponosi odpowiedzialność za winy popełnione przez jej przedstawicieli i pomocników, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie nie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych, wówczas odpowiedzialność firmy Gadżeciarze.com jest ograniczona do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia.

5. Jeśli zawinione przez firmę Gadżeciarze.com opóźnienie w dostawie polega na naruszeniu istotnego zobowiązania umownego, to wówczas firma Gadżeciarze.com odpowiada zgodnie postanowieniami ustawowymi, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można było przewidzieć.

6. Opóźnienie w dostawie spowodowane przez Gadżeciarze.com nie narusza pozostałych ustawowych roszczeń i praw Kupującego.

7. Gadżeciarze.com ma prawo w każdym momencie do częściowych dostaw i usług, o ile są one wymagane przez Kupującego. Firma Gadżeciarze.com ma prawo do dokonywania zwiększonych lub zmniejszonych dostaw artykułów wraz z umieszczeniem nadruku lub produkcji specjalnych maksymalnie do kwoty 10% zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zmniejszonej lub powiększonej dostawy.

8. Gadżeciarze.com ma prawo do odstąpienia od powierzonych jej zleceń, jeśli po dokonaniu potwierdzenia zlecenia Gadżeciarze.com zdobędzie niekorzystne informacje o Kupującym lub ten będzie znajdować się w zwłoce z zapłatą wcześniejszej dostawy. W przypadku nowych klientów Gadżeciarze.com zastrzega sobie prawo do dostawy przedpłaconej. Dostawy za granicę mogą odbywać się również za nieodwołaną akredytywą. W razie potrzeby możliwe jest zabezpieczenie dostawy za pomocą gwarancji bankowej.

9. W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. strajk, zamieszki itd.) firma Gadżeciarze.com jest zwolniona z obowiązku dokonywania dostaw.